fbpx
 1. Αρχική
 2. Άρθρα
 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-SHOP ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ: Ο Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-SHOP ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ: Ο Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ!

Δημιουργία e-shop μέσω ΕΣΠΑ

Ο δεύτερος κύκλος αιτήσεων για το e-λιανικό μέσω ΕΣΠΑ άνοιξε!

Το πρόγραμμα αυτό αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ήδη ή θέλουν να δημιουργήσουν ένα e-shop. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου επιτυχημένου κύκλου, ακολουθεί ο δεύτερος κύκλος για όσους δεν πήραν μέρος προηγουμένως. 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο, λειτουργούν νομίμως και έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες (εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019) και σε νεοσύστατες (εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). 

Η Επιδότηση ανέρχεται σε 5.000€ για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Επιδότηση για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, εφόσον η επιχείρηση διέθετε ήδη e-shop πριν τις 18/3/2020.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι εξής:

 • να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
 • οι υφιστάμενες  επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20%  στον  κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του  έτους 2020 σε  σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη Δράση «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης δεν έχουν οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00

Η ομάδα της OnFollow παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας e-shop. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα και ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σας e-shop που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε στον διαδικτυακό κόσμο.