fbpx

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter, video), προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στη Jump. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο www.jumpcreations.gr απαγορεύεται να αναδημοσιευτούν μερικά ή ολικά. Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της Jump ή του πνευματικού δημιουργού ή δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Η εμφάνιση στον διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κλπ. που αντιπροσωπεύουν τη Jump ή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψη ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Jump δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του δικτύου της ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κλπ.).
Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή μέσω δεσμών (links) σε άλλους χώρους διαδικτύου παρέχεται για τη διευκόλυνση του χρήστη. Η Jump δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στους διαδικτυακούς αυτούς χώρους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Jump θέτει σε ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή τους λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων. Τα προσωπικά στοιχεία που θα μπορούσε να συλλέξει ο δικτυακός τόπος είναι τα ακόλουθα: Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Διεύθυνση έδρας των Πελατών και ΑΦΜ
Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις φόρμες επικοινωνίας, συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον δικτυακό τόπο.
Η Jump έχει λάβει τα τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την μετάδοση, διαχείριση και αποθήκευσή τους.
Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο
προσωπικός τους χαρακτήρας. H Jump θα μπορούσε ενδεχομένως να διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με εμάς και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Cookies

Για την ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων της η Jump κάνει χρήση cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από τον browser του χρήστη στον υπολογιστή του. Με τη χρήση των cookies η Jump μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς αυτά. Οι χρήστες μπορούν να διαγράφουν από τον browser τους τα cookies, αλλά και να τα απενεργοποιούν εντελώς. Προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση των υπηρεσιών μας ενδέχεται να σας ζητηθούν για την εκπλήρωση υπηρεσιών προς εσάς, όπως την παροχή φιλοξενίας, την κατοχύρωση domain κτλ. Τα δεδομένα αυτά διατίθενται για το σκοπό της εκπλήρωσης της υπηρεσίας και στους αντίστοιχους παρόχους, μητρώα ονομάτων, εκδότες SSL, παρόχους server κτλ.
Επιπλέον, σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε για τους πελάτες μας, αποκτούμε πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συμβάλλονται μαζί μας, όπως και τα άτομα επικοινωνίας που ορίζονται από την πλευρά του πελάτη. Τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται στο εσωτερικό σύστημα διαχείρισης επαφών μας, στο οποίο έχουν αποκλειστική πρόσβαση οι μόνιμοι συνεργάτες της εταιρίας. Τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους εξής στόχους:
-Καταγραφή του νόμιμου εκπροσώπου στην σύμβαση έργου που συνάπτουμε
-Επικοινωνία με τον υπεύθυνο έργου κατά την εκτέλεση του συμβασιοποιημένου έργου
-Έκδοση τιμολογίων για την εργασία
Τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για έναν χρονικό ορίζοντα 20 ετών, όπως επιβάλλει το Φορολογικό Δίκαιο.
Υπεύθυνος επεξεργασίας για τα στοιχεία πελατών είναι η Διαφημιστική Jump.